Activities

The 2nd Training of Trainer Course for SMART program | Oct. 7-16, 2020

Views: 613
(ตุลาคม 21, 2563) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างวิทยากรครูฝึกระบบฐานข้อมูล SMART เพื่องานลาดตระเวนเชิงคุณภาพ รุ่นที่ 2 The 2nd Training of Trainer Course for SMART programทางสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย จัดทำโครงการฝึกอบรมร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  เป็นระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 7-16 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมการอนุรักษ์เสือโคร่งระดับภูมิภาค เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานีโครงการฝึกอบรมครั้งนี้มีวิทยากรจาก WCS และได้เรียนเชิญข้าราชการในสังกัดเป็นวิทยากรในหลั...

READ THE STORY


พิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมการอนุรักษ์เสือโคร่งระดับภูมิภาค RTCT

Views: 927
พิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมการอนุรักษ์เสือโคร่งระดับภูมิภาค RTCT
(มกราคม 04, 2562) พิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมการอนุรักษ์เสือโคร่งระดับภูมิภาคRegional Tiger Conservation Training Center #RTCTณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า #ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานีโดย อธิบดีฯ ธัญญา เนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช #DNPเป็นประธานในพิธีรวมถึงอาจารย์รตยา จันทรเทียร ที่ปรึกษามูลนิธิสืบนาคะเสถียรดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ ดร.พันธ์สิริ วินิจจะกุล ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจในการอนุรักษ์สัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตกดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการ...

READ THE STORY


โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) หลักสูตร พื้นฐานการลาดตระเวน ระหว่างวันที่ 6-12 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน

Views: 943
โครงการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) หลักสูตร พื้นฐานการลาดตระเวน ระหว่างวันที่ 6-12  สิงหาคม 2561 ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน
(สิงหาคม 15, 2561) ผืนป่าอุทยานแห่งชาติทับลานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ต้องเผชิญสถานการณ์ภัยคุกคามหลากหลายรูปแบบ เช่น การล่าสัตว์ การบุกรุกพื้นที่ป่า และการลักลอบตัดไม้พะยูงที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้กระทำผิดมีรูปแบบในการกระทำผิดที่มีความซับซ้อนเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายขบวนการจากทั้งในและนอกประเทศ นอกจากนี้เครือข่ายผู้ลักลอบมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและได้รับการสนับสนุนอาวุธสงครามเพื่อขัดขวางและต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ทำให้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนมีความเสี่ยงและมีความกดดันในการปฏิบัติง...

READ THE STORY


โครงการฝึกอบรมเทคนิคการอนุรักษ์เสือโคร่ง รุ่นที่ 12 (The 12th Training Course on Tiger Conservation Techniques)

Views: 1103
โครงการฝึกอบรมเทคนิคการอนุรักษ์เสือโคร่ง รุ่นที่ 12 (The 12th Training Course on Tiger Conservation Techniques)
(กรกฎาคม 23, 2561) โครงการฝึกอบรมเทคนิคการอนุรักษ์เสือโคร่ง รุ่นที่ 12 จัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี (ภาคสนาม) และในวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปี ตึกเทียมคมกฤษ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ภาคปฏิบัติ) โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า ภาคชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 36 คน และนิสิตปริญญาโท จำนวน 2 คน โดยจัดขึ้นจากความร่วมมือของภาควิชาชี...

READ THE STORY


WCS Tiger Meeting 2018

Views: 803
WCS Tiger Meeting 2018
(พฤษภาคม 19, 2561) WCS Tiger Meeting14- 18 พฤษภาคม 2561ผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ประเทศไทย (Dong Phayayen - Khao Yai World Heritage Site, Thailand)#WCSTigerMeeting #WeStandForWildlifeดูภาพเพิ่มเติม

READ THE STORY


หน้าที่ 1 จาก 12อันดับแรก   ก่อนหน้า   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ถัดไป   ล่าสุด