พันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย

ภารกิจ (Mission)


สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า มุ่งรักษาสัตว์ป่าและพื้นที่ธรรมชาติ โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการอนุรักษ์ การให้ความรู้ และการกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติ

วิสัยทัศน์ (Vision) 


สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า
 เชื่อว่าสัตว์ป่าที่เติบโตในธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งความหลากหลายและบูรณภาพของสิ่งมีชีวิตในโลกนั้น ล้วนมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์

เป้าหมาย (Goals)


สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่ามีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก ทั้ง 15 พื้นที่ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตมากกว่า 50% ของโลก