We Stand for WildlifeSM

ประเทศไทยตั้งอยู่บนรอยต่อระหว่างเขตสัตวภูมิศาสตร์อินโดจีนและซุนดา ทำให้มีความหลากหลายของพรรณพืชและสัตว์สูงเป็นพิเศษ

SMART Patrol Technique for protected area management in ASEAN region.

Thailand is a model country in using SMART Patrol Technique for protected area management in ASEAN region.

Watch Now

SMART PATROL

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและนิสิตชายชั้นปีที่ 4 คณะวนศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3 – 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ เขตฯ ห้วยขาแข้ง 

Read More

พยัคฆ์ไพร รุ่นที่ 4

การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนและนิสิตหญิงชั้นปีที่ 4 คณะวนศาสตร์  ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 2กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ เขตฯ ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก

Read More

In the news

กุมภาพันธ์ 6, 2561

จับ CEOบริษัทยักษ์ ล่าเสือดำ-ไก่ฟ้าหลังเทา ป่าทุ่งใหญ่ฯ

เจ้าหน้าที่แจ้งแล้ว 5 ข้อหา เปรมชัย กรรณสูต ประธานบริหารและกรรมการ บมจ.อิตาเลียนไทยฯ หลังพบในป่าทุ่ง...
ตุลาคม 10, 2559

ทั่วโลก ร่วมกันปกป้องสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ ในงานประชุม CITES CoP 17

ในการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 17 (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora หรือ CITES CoP17)...

Publications

Author(s): กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย
Year: 2019
Full Citation: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2560 เทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อการจัดการพื้นที่อนุรักษ์. โครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่อนุรักษ์ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
Author(s): ดร.ชุติอร ชาวีนี, มนูญ ปลิวสูงเนิน, ณัฐินี เจรจาศิลป์
Year: 2011
Full Citation: Siamese Crocodile Survey and Monitoring Handbook
Author(s): ธัญญา จั่นอาจ, ปิยทิพย์ ปิยพันธ์, พันทิพา พัฒนแก้ว, เพชร มโนปวิตร, เมธี หยกอุบล
Year: 2005
Full Citation: WILDLIFE IDENTIFICATION HANDBOOK FOR LAW ENFORCEMENT
Author(s): กมล แฝงบุบผา, สมโภชน์ มณีรัตน์, สิทธิชัย จินะมอย, มนูญ ปลิวสูงเนิน, จุฑามาศ ทีฟอง, ศุภลักษณ์ คันภูเขียว, ชาตรี อริยะพิทักษ์, อนรรฆ พัฒนวิบูลย์
Year: 2016
Publisher: บริษัท แสงเมืองการพิมพ์ จำกัด
Full Citation: กมล แฝงบุปผา, สมโภชน์ มณีรัตน์, สิทธิชัย จินะมอย, มนูญ ปลิวสูงเนิน, จุฑามาศ ทีฟอง, ศุภลักษณ์ คันภูเขียว, ชาตรี อริยะพิทักษ์, อนรรฆ พัฒนวิบูลย์. 2559. คู่มือการใช้ฐานข้อมูล SMART ในระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ. สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
All Publications >>

Email from:
 
Email to:
 
Message:


The person you email to will see the details you enter in the Form field and will be given you IP address for auditing purposes

Stand for Wildlife