We Stand for WildlifeSM

ประเทศไทยตั้งอยู่บนรอยต่อระหว่างเขตสัตวภูมิศาสตร์อินโดจีนและซุนดา ทำให้มีความหลากหลายของพรรณพืชและสัตว์สูงเป็นพิเศษ

THE TIGER’S COMEBACK

Over decades, tigers had disappeared from 11 countries it once inhabited and three unique sub-species from Bali, Java, and Central Asia had been lost forever. Globally, the tiger is still declining. But, not everywhere, writes Executive Director for the Big Cats Program at WCS, Dr. Like Hunter.

Read More

NEW EVIDENCE RAISES HOPES FOR THE SURVIVAL OF RARE SIAMESE CROCS IN KAENG KRACHAN NATIONAL PARK

The recent discovery of evidence of an apparently mature male croc has given a gleam of hope for the more fruitful reproduction and chances of survival of the critically endangered species, Siamese Crocodile (Crocodylus siamensis), in this park

Read more

Thai project offers hope for endangered Indochinese tigers

A tiger rescued from the illegal wildlife trade is relocated to the breeding centre in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary. Too old to return to the forest, it must spend its entire life there.

Read More

Thailand protecting tigers with new conservation center

Thailand has taken another big step to protect its big cats, inaugurating a sprawling tiger conservation center in its western forest complex last week and training rangers to track the estimated 120 endangered tigers and their prey that live there as well as the poachers who remain a threat to their survival.

Read more

In the news

มีนาคม 11, 2563

การบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU)

การบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU)ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART P...
มกราคม 27, 2563

ผลจากการระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรน

ผลจากการระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา วันนี้รัฐบาลจีนประกาศสั่งปิดตลาด ห้ามการค้าขายสัตว์ป่าทั้งในร้านอาหารและตลาดค้าสัตว์ป่า ทั้งทั่วไปและออนไลน์ อย่างถาวร ซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญและความตั้งใจจริงที่จะทำลายต้นตอของการระบาดของเชื้อไวรัสและเชื้อโรคอื่นๆ

Publications

Author(s): Thailand Tiger Project and Wildlife Conservation Society, Thailand
Description/Abstract: [Thai language version] In 2004, Thailand launched the first Tiger Action Plan as a guidance for tiger recovery. The improvement of conservation measures aiming to restore wild tigers has started since 2005 in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary (HKK). The conservation target set at that time was to increase tiger numbers in HKK by 50% in 10 years (2005-2015). Improvement of patrol system is one of the most important conservation interventions taken to reduce poaching of tiger and its prey including sambar, banteng, gaur, muntjac, and wild pig. The tiger-focused conservation efforts led to the need for the new plan, the 12-year Tiger Action Plan (2010-2022). After the concerted conservation efforts for tiger recovery in the Western Forest Complex, we have gained useful experiences around tiger conservation that can benefit the future of wildlife and habitat restoration in Thailand and we would like to share such key experiences in this summary together with more detail examples throughout this brochure.
Publisher: Thailand Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
Full Citation: Thailand Tiger Project and Wildlife Conservation Society, Thailand (2020). [Thai language version]Lessons learned: The recovery of wild tigers and other threatened wildlife in Western Forest Complex 2005-2019. Nonthaburi, Thailand: Thailand Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation.
Author(s): Thailand Tiger Project and Wildlife Conservation Society, Thailand
Description/Abstract: In 2004, Thailand launched the first Tiger Action Plan as a guidance for tiger recovery. The improvement of conservation measures aiming to restore wild tigers has started since 2005 in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary (HKK). The conservation target set at that time was to increase tiger numbers in HKK by 50% in 10 years (2005-2015). Improvement of patrol system is one of the most important conservation interventions taken to reduce poaching of tiger and its prey including sambar, banteng, gaur, muntjac, and wild pig. The tiger-focused conservation efforts led to the need for the new plan, the 12-year Tiger Action Plan (2010-2022). After the concerted conservation efforts for tiger recovery in the Western Forest Complex, we have gained useful experiences around tiger conservation that can benefit the future of wildlife and habitat restoration in Thailand and we would like to share such key experiences in this summary together with more detail examples throughout this brochure.
Publisher: Thailand Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
Full Citation: Thailand Tiger Project and Wildlife Conservation Society, Thailand (2020). Lessons learned: The recovery of wild tigers and other threatened wildlife in Western Forest Complex 2005-2019. Nonthaburi, Thailand: Thailand Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, 1-53.
Author(s): กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย
Full Citation: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2560 เทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อการจัดการพื้นที่อนุรักษ์. โครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่อนุรักษ์ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
Author(s): ดร.ชุติอร ชาวีนี, มนูญ ปลิวสูงเนิน, ณัฐินี เจรจาศิลป์
Full Citation: Siamese Crocodile Survey and Monitoring Handbook
Author(s): ธัญญา จั่นอาจ, ปิยทิพย์ ปิยพันธ์, พันทิพา พัฒนแก้ว, เพชร มโนปวิตร, เมธี หยกอุบล
Full Citation: WILDLIFE IDENTIFICATION HANDBOOK FOR LAW ENFORCEMENT
Author(s): กมล แฝงบุบผา, สมโภชน์ มณีรัตน์, สิทธิชัย จินะมอย, มนูญ ปลิวสูงเนิน, จุฑามาศ ทีฟอง, ศุภลักษณ์ คันภูเขียว, ชาตรี อริยะพิทักษ์, อนรรฆ พัฒนวิบูลย์
Publisher: บริษัท แสงเมืองการพิมพ์ จำกัด
Full Citation: กมล แฝงบุปผา, สมโภชน์ มณีรัตน์, สิทธิชัย จินะมอย, มนูญ ปลิวสูงเนิน, จุฑามาศ ทีฟอง, ศุภลักษณ์ คันภูเขียว, ชาตรี อริยะพิทักษ์, อนรรฆ พัฒนวิบูลย์. 2559. คู่มือการใช้ฐานข้อมูล SMART ในระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ. สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
All Publications >>

Email from:
 
Email to:
 
Message:


The person you email to will see the details you enter in the Form field and will be given you IP address for auditing purposes

Stand for Wildlife