ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การทำงาน

ทางสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่ากำหนดยุทธศาสตร์การทำงานหลัก ๆ 3 ข้อ เพื่อที่จะทำให้ภารกิจขององค์กรประสบความสำเร็จ

การค้นพบ


สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า มุ่งศึกษาวิจัย บนหลักวิทยาศาสตร์ และเผยแพร่ผลการศึกษาเหล่านั้น ให้สามารถนำมาใช้ในการจัดการในพื้นที่ธรรมชาติซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายขององค์กร เพื่อเสริมสร้างงานอนุรักษ์ให้มีความเข้มแข้ง และมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

การอนุรักษ์


สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า มุ่งอนุรักษ์สัตว์ป่าและพื้นที่ธรรมชาติ ทั้งทางบกและทางทะเล ใน 15 พื้นที่สำคัญ และมุ่งแก้ปัญหาการลดลงของสัตว์ป่า 6 กลุ่ม คือ ช้าง (elephants) ลิง (apes) เสือ (big cats) ฉลามและกระเบน (sharks & rays) วาฬและโลมา (whales & dolphins) และ เต่าบกและเต่าน้ำจืด (tortoises & freshwater turtles) นอกจากนี้ทางสมาคมฯ พยายามคงประชากรของสัตว์ป่าซึ่งอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ที่ยังพอหลงเหลืออยู่ในสวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในนครนิวยอร์ค

การสร้างจิตสำนึก


สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า มุ่งให้ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนร่วมกันเป็นนักอนุรักษ์ โดยใช้ประสบการณ์จากเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จากสวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในนครนิวยอร์ค รวมถึงกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ต่าง ๆ ผ่านทางสื่อดิจิตอล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทุกคนในการปกป้องดูแลธรรมชาติให้ดียิ่งขึ้น