สื่อสิ่งพิมพ์

Author(s): WCS Thailand
Full Citation: Wildlife Conservation Society, Thailand (2022). สรุปบทเรียนแนวทางการจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน. Nonthaburi, Thailand: Wildlife Conservation Society, Thailand, 1-57.
Author(s): Thailand Tiger Project and Wildlife Conservation Society, Thailand
Description/Abstract: [Thai language version] In 2004, Thailand launched the first Tiger Action Plan as a guidance for tiger recovery. The improvement of conservation measures aiming to restore wild tigers has started since 2005 in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary (HKK). The conservation target set at that time was to increase tiger numbers in HKK by 50% in 10 years (2005-2015). Improvement of patrol system is one of the most important conservation interventions taken to reduce poaching of tiger and its prey including sambar, banteng, gaur, muntjac, and wild pig. The tiger-focused conservation efforts led to the need for the new plan, the 12-year Tiger Action Plan (2010-2022). After the concerted conservation efforts for tiger recovery in the Western Forest Complex, we have gained useful experiences around tiger conservation that can benefit the future of wildlife and habitat restoration in Thailand and we would like to share such key experiences in this summary together with more detail examples throughout this brochure.
Publisher: Thailand Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
Full Citation: Thailand Tiger Project and Wildlife Conservation Society, Thailand (2020). [Thai language version]Lessons learned: The recovery of wild tigers and other threatened wildlife in Western Forest Complex 2005-2019. Nonthaburi, Thailand: Thailand Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation.
Author(s): Thailand Tiger Project and Wildlife Conservation Society, Thailand
Description/Abstract: In 2004, Thailand launched the first Tiger Action Plan as a guidance for tiger recovery. The improvement of conservation measures aiming to restore wild tigers has started since 2005 in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary (HKK). The conservation target set at that time was to increase tiger numbers in HKK by 50% in 10 years (2005-2015). Improvement of patrol system is one of the most important conservation interventions taken to reduce poaching of tiger and its prey including sambar, banteng, gaur, muntjac, and wild pig. The tiger-focused conservation efforts led to the need for the new plan, the 12-year Tiger Action Plan (2010-2022). After the concerted conservation efforts for tiger recovery in the Western Forest Complex, we have gained useful experiences around tiger conservation that can benefit the future of wildlife and habitat restoration in Thailand and we would like to share such key experiences in this summary together with more detail examples throughout this brochure.
Publisher: Thailand Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation
Full Citation: Thailand Tiger Project and Wildlife Conservation Society, Thailand (2020). Lessons learned: The recovery of wild tigers and other threatened wildlife in Western Forest Complex 2005-2019. Nonthaburi, Thailand: Thailand Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, 1-53.
Author(s): กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช, สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย
Full Citation: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2560 เทคนิคการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เพื่อการจัดการพื้นที่อนุรักษ์. โครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่อนุรักษ์ตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ, กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
Author(s): ดร.ชุติอร ชาวีนี, มนูญ ปลิวสูงเนิน, ณัฐินี เจรจาศิลป์
Full Citation: Siamese Crocodile Survey and Monitoring Handbook
Author(s): ธัญญา จั่นอาจ, ปิยทิพย์ ปิยพันธ์, พันทิพา พัฒนแก้ว, เพชร มโนปวิตร, เมธี หยกอุบล
Full Citation: WILDLIFE IDENTIFICATION HANDBOOK FOR LAW ENFORCEMENT
Author(s): กมล แฝงบุบผา, สมโภชน์ มณีรัตน์, สิทธิชัย จินะมอย, มนูญ ปลิวสูงเนิน, จุฑามาศ ทีฟอง, ศุภลักษณ์ คันภูเขียว, ชาตรี อริยะพิทักษ์, อนรรฆ พัฒนวิบูลย์
Publisher: บริษัท แสงเมืองการพิมพ์ จำกัด
Full Citation: กมล แฝงบุปผา, สมโภชน์ มณีรัตน์, สิทธิชัย จินะมอย, มนูญ ปลิวสูงเนิน, จุฑามาศ ทีฟอง, ศุภลักษณ์ คันภูเขียว, ชาตรี อริยะพิทักษ์, อนรรฆ พัฒนวิบูลย์. 2559. คู่มือการใช้ฐานข้อมูล SMART ในระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ. สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
Author(s): อังคณา เมฆวิลัย, ไพโรจน์ ลิ้มเจริญ
Full Citation: การอ้างอิง (Citation style) สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าประเทศไทย ๒๕๕๘. คู่มือเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าเล่ม ๑ ความรู้พื้นฐานเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่า, นงลักษณ์การพิมพ์, อุทัยธานี WCS thailand. 2015. Nature Education Manual for Wildlife Conservation (Volume 1) Knowledge Base for Wildlife Conservation. Nonglak Printing Co.,Ltd., Uthaithanee
Author(s): อังคณา เมฆวิลัย, ไพโรจน์ ลิ้มเจริญ
Full Citation: สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าประเทศไทย ๒๕๕๘. คู่มือเรียนรู้ธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าเล่ม ๒ ความรู้พื้นฐานเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าขนาดใหญ่, นงลักษณ์การพิมพ์, อุทัยธานี WCS thailand. 2015. Nature Education Manual for Wildlife Conservation (Volume 2) Knowledge Base for Large Mammals Conservation. Nonglak Printing Co.,Ltd., Uthaithanee
Author(s): Manoon Pliosungnoen
Author(s): Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, WCS Thailand Program, Faculty of Forestry
Author(s): Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, WCS Thailand Program, Faculty of Forestry
Author(s): Wildlife Conservation Society
Author(s): ที่ปรึกษา อภิชา อยู่สมบูรณ์ ชุมพล แก้วเกตุ Simon Hedges คณะผู้จัดทำ เพชร มโนปวิตร พันทิภา พัฒนแก้ว ทองใบ เจริญดง อนรรฆ พัฒนวิบูลย์
Full Citation: สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า ประเทศไทย. 2550. เทคนิคการจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง. แสงเมืองการพิมพ์, กรุงเทพฯ WCS Thailand. 2007. A Manual for Human-Elephant Conflict Mitigation. Saeng Muang Printing Co.,Ltd., Bangkok.
Author(s): WCS Thailand Program สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย
Full Citation: สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า ประเทศไทย. 2549. เทคนิคการประเมินประชากรชะนี และสถานภาพถิ่นอาศัย แสงเมืองการพิมพ์, กรุงเทพฯ WCS Thailand. 2006. Gibbon Population Monitoring and Habitat Assessment Technique. Saeng Muang Printing Co.,Ltd., Bangkok.

Email from:
 
Email to:
 
Message:


The person you email to will see the details you enter in the Form field and will be given you IP address for auditing purposes